Maklumat Pembayaran : Pihak Pemohon boleh membuat pembayaran kepada akaun berikut :

No. Akaun : 86-0060376-0 [ CIMB Islamic Bank Berhad ]
Nama Akaun : LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Maklumat Permohonan Pembangunan Tepi Lebuhraya

Latarbelakang

Pembangunan Tepi Lebuhraya (PTL) merupakan sebarang permohonan kerja pembangunan oleh pihak ketiga yang melibatkan rezab lebuhraya.

Bidang Kuasa

Kuasa mengawal pembangunan yang melibatkan rezab lebuhraya sedia ada adalah diperuntukkan kepada Y.B. Menteri Kerja Raya Malaysia dibawah Seksyen 85
Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333).

(i) Bidangkuasa ini adalah diperuntukkan kepada Y.B. Menteri Kerja Raya Malaysia dibawah Seksyen 85 Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333).
Pembinaan akses dan parit dan penyusunan utiliti awam ke jalan-jalan yang ada menytakan seperti berikut:-

.........melainkan jika pelan yang mengandungi perincian penyusunan atur berkenaan dengannya (termasuk butir-butir yang boleh ditetapkan) telah diserahkan dan diluluskan
oleh Menteri yang dipertanggungkan dengan tanggungjawab bagi kerja raya berhubungan dengan jalan Persekutuan, atau pihak berkuasa yang berkenaan yang berkaitan
dengan jalan selain daripada jalan Persekutuan, dan Menteri atau pihak berkuasa yang berkenaan, mengikut mana yang berkenaan, boleh menolak permohonan tersebut
atau membenarkannya di atas syarat yang dikenakan olehnya atau pihak berkuasa itu...

Bayaran Pemprosesan dan Bayaran Perkhidmatan

Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM) sentiasa komited dalam usaha untuk menyediakan kemudahan dan perkhidmatan berkualiti kepada pengguna lebuhraya.
Panduan Tatacara Bayaran Proses dan Bayaran Perkhidmatan Permohonan Pembangunan Tepi Lebuhraya (PTL) oleh Pihak Ketiga bertujuan untuk menjelaskan dengan
lebih terperinci mengenai bayaran yang dikenakan kepada pihak ketiga apabila memohon apa jua bentuk pembangunan dan perlaksanaan sebarang kerja-kerja
di dalam rezab lebuhraya.

(i) Bayaran Pemprosesan Melibatkan kos berkaitan proses permohonan dimana ianya tidak akan dikembalikan sama ada permohonan diluluskan atau tidak
(ii) Bayaran Perkhidmatan Melibatkan kos pemantauan dan kawalseliaan permohonan yang diluluskan dari peringkat awalan sehingga siap di tapak dimana ianya tidak akan dikembalikan